Planejament en tràmit

Modificació puntual núm. 6 del PGOU de Figueres en el terme municipal de Cabanes

Modificació puntual núm. 7 del PGOU de Figueres en el terme municipal de Cabanes. Modificació de la qualificació de sistema viari a sistema de servei urbà (cementiri) en sol urbà.

Modificació puntual núm. 4 del PGOU de Figueres en el terme municipal de Cabanes. Modificació de la classificació com a sistema viari (aparcament) d’una finca situada en sòl no Urbanitzable.


Modificació puntual núm. 5 del PGOU de Figueres en el terme municipal de Cabanes. Modificació de les alineacions de les illes formades pels carrers Canal, Tetuan, Passeig, Espolla, Tres Cantons, Sanitat, Escudillers, Presó, la Torre, Sant Isidre, Plaça Ajuntament i Plaça de la Torre.