Ordenances i reglaments

ORDENANCES

 1. Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
  1. Modificació de data 30/12/2023 
  2. Correcció errada material
  3. Modificació de data 22/12/2017
  4. Modificació de data 24/12/2015
  5. Modificació de data 18/12/2013
  6. Modificació de data 05/03/2012
  7. Modificació de data 23/12/2010
  8. Modificació de data 23/12/2009
  9. Modificació de data 27/01/2009
 2. Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  1. Modificació de data 30/12/2023 
  2. Modificació de data 29/12/2021
  3. Modificació de data 05/03/2012
  4. Modificació de data 23/12/2010
 3. Ordenança reguladora de la taxa administrativa de les llicències urbanístiques
  1. Modificació de data 11/05/2007
 4. Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament d’escombraries i residus 
  1. Modificació de data 30/12/2023 
  2. Modificació exercici 2022
  3. Modificació de data 31/12/2018
  4. Modificació de data 22/12/2017
  5. Modificació de data 24/12/2015
  6. Modificació de data 18/12/2013
  7. Modificació de data 05/12/2012
  8. Modificació de data 05/03/2012
  9. Modificació de data 27/01/2009
 5. Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles
  1. Modificació de data 30/12/2023 
  2. Modificació de data 31/12/2018
  3. Modificació de data 18/12/2013
 6. Ordenança reguladora de la taxa per la tramitació de les autoritzacions ambientals previstes a la llei 3/98, de les llicències municipals d’obertura d’establiments o instal·lacions, i de règim de comunicació prèvia
 7. Ordenança reguladora de la taxa pel servei de Llar d’Infants municipal
  1. Modificació de data 07/10/2016
 8. Ordenança reguladora de la taxa per ocupació i aprofitament especial de la via pública
  1. Modificació de data 03/07/2014
  2. Modificació de data 25/09/2013
 9. Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
  1. Modificació de data 18/12/2013
  2. Modificació de data 05/12/2012
  3. Esmena errada anunci 05/03/2012
  4. Modificació de data 07/05/2007
 10. Ordenança reguladora de la taxa del servei de cementiri municipal
  1. Modificació de data 18/12/2013
  2. Modificació de data 23/12/2010
 11. Ordenança reguladora per l’expedició de documents administratius
 12. Ordenança reguladora del servei de piscina municipal
 13. Ordenança reguladora de les taxes per a la prestació del casal d’estiu
 14. Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  1. Modificació de data 02/05/2023
 15. Ordenança reguladora per a la gestió dels residus de la construcció
 16. Ordenança reguladora sobre neteja de solars i terrenys en general
 17. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana

REGLAMENTS