Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 1896 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1835 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública de la constitució de l'Agrupació dels municipis de Cabanes i Masarac per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció
Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1795 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'Agrupació de municipis de Sant Climent Sescebes i Masarac, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria, i conseqüentment l'aprovació inicial de la constitució de l'Agrupació dels municipis de Cabanes i Masarac, per al sosteniment comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2023 Bop: 41-0 Edicte: 1423 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació núm. 7 del Pla General d'Ordenació Urbanística
Exercici: 2023 Bop: 41-0 Edicte: 1404 AJUNTAMENT DE CABANES - Aaprovació inicial de la modificacio de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1228 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovacio definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10747 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022, en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10745 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les subvencions i els ajuts per a la rehabilitació de façanes
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10741 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 9982 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'operari/a de neteja (E), pel sistema de concurs, en el marc del processos d'estabilització de l'ocupació temporal